Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh - Phần 2

20/09/2018
Xem với cỡ chữ:

Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi rất hay được sử dụng trong tiếng. Nó là dạng một câu hỏi ngắn đằng sau một câu trần thuật. 

 

C.    MỘT SỐ CẤU TRÚC CÂU HỎI ĐUÔI ĐẶC BIỆT

- Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi là “aren’t I”

Ex:      I am a student, aren’t I

 

- Câu giới thiệu dùng Let’s, câu hỏi đuôi là “Shall we”

Ex:      Let’s go for a picnic, shall we?

 

- Chủ ngữ là những đại từ bất định “Everyone, someone, anyone, no one, nobody…” câu hỏi đuôi là “they”

Ex:      Somebody wanted a drink, didn’t they?

            Nobody phoned, did they?

 

- Chủ ngữ là “nothing” thì câu hỏi đuôi dùng “it”. Và Nothing là chủ ngữ có nghĩa là mệnh đề giới thiệu đang ở dạng phủ định, câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định.

Ex:      Nothing can happen, can it?

 

- Trong câu có các trạng từ phủ định và bán phủ định như: never, seldom, hardly, scarely, little… thì câu đó được xem như là câu phủ định – phần hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định

Ex:     He seldom drinks wine, does he?

 

- Câu đầu có It seems that + mệnh đề, lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi 

Ex:    It seems that you are right, aren’t you ?

 

- Chủ từ là mệnh đề danh từ, dùng “it” trong câu hỏi đuôi

Ex: What you have said is wrong, isn’t it ?

Why he killed himself seems a secret, doesn’t it ?

 

Sau câu mệnh lệnh cách (Do…/Don’t do v.v… ),  câu hỏi đuôi thường là … will you?:

Ex: Open the door, will you?

Don’t be late, will you?

 

- Câu đầu là I WISH, dùng MAY trong câu hỏi đuôi

Ex:  I wish to study English, may I ?

 

- Chủ từ là ONE, dùng you hoặc one trong câu hỏi đuôi

Ex: One can be one’s master, can’t you/one?

 

– Câu đầu có MUST, must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi khác nhau

 

Must chỉ sự cần thiết: => dùng needn’t

Ex: They must study hard, needn’t they?

 

Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must Ex: You mustn’t come late, must you ? Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must Ex: He must be a very intelligent student, isn’t he? ( anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất thông minh, phải không ?)


Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ ( trong công thức must +have+ p.p) : => dùng là have/has Ex: You must have stolen my bike, haven’t you? ( bạn chắc hẵn là đã lấy cắp xe của tôi, phải không?)

 

- Câu cảm thán, lấy danh từ trong câu đổi thành đại từ, dùng is, am, are

Ex:What a beautiful dress, isn’t it?

How intelligent you are, aren’t you?

 

- Câu đầu có I + các động từ sau: think, believe, suppose, figure, assume, fancy, imagine, reckon, expect, seem, feel + mệnh đề phụ, lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi.

Ex: I think he will come here, won’t he?

 I don’t believe Mary can do it, can she?

( lưu ý MĐ chính có not thì vẫn tính như ở MĐ phụ) 

Cùng mẫu này nhưng nếu chủ từ không phải là I thì lại dùng mệnh đề đầu làm câu hỏi đuôi.

Ex: She thinks he will come, doesn’t she?

 

USED TO: từng (diễn tả thói quen, hành động thường lập đi lập lại trong quá khứ).

Trường hợp này, ta cứ việc xem USED TO là một động từ chia ở thì quá khứ. Do đó, câu hỏi đuôi tương ứng chỉ cần mượn trợ động từ DID

Ex: She used to live here, didn’t she?

 

- Had better:  “had better” thường được viết ngắn gọn thành ‘D BETTER, nên dễ khiến ta lúng túng khi phải lập câu hỏi đuôi tương ứng. Khi thấy ‘D BETTER, chỉ cần mượn trợ động từ HAD để lập câu hỏi đuôi.

He’d better stay, hadn’t he? 

 

- WOULD RATHER:  Would rather thường được viết gọn là ‘D RATHER nên cũng dễ gây lúng túng cho bạn. Chỉ cần mượn trợ động từ WOULD cho trường hợp này để lập câu hỏi đuôi.

Ex: You’d rather go, wouldn’t you?

Let's Join
Welcome to Ms. Hue's School
Let's Join
Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Đăng ký
Đăng ký thành công
Bạn vừa đăng ký thành công Tài khoản Học viên!

* Nếu bạn có đăng ký Email: Ban quản trị sẽ gửi email kích hoạt tài khoản vào địa chỉ email bạn đã đăng ký. Truy cập email và kích hoạt theo hướng dẫn...
Xin cám ơn!
ĐĂNG NHẬP
Quên mật khẩu?
Đăng nhập
Bạn quên mật khẩu?
Vui lòng nhập tên tài khoản của bạn, hệ thống sẽ gửi thông tin mật khẩu mới tới email mà bạn đã sử dụng khi đăng ký tài khoản.
Đồng ý Hủy

Thông báo

Bạn không đủ quyền xem tài liệu này. Vui lòng liên hệ ban quản
trị để được cấp quyền truy cập.
Xin cám ơn!